Tìm kiếm

SỨ MẠNG

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cử nhân thực hành chất lượng cao trong lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ; phát triển năng lực tự học, năng lực ứng dụng sáng tạo khoa học của sinh viên; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.

 TẦM NHÌN

Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại sẽ trở thành trường Cao đẳng hàng đầu trong cả nước về đào tạo các ngành Thương mại - Dịch vụ, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu; là trường được đánh giá ngoài bởi một tổ chức kiểm định giáo dục nghề nghiệp độc lập.

Đến năm 2030, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại sẽ trở thành trường Cao đẳng uy tín, có chất lượng ngang tầm với các trường Cao đẳng trong khu vực ASEAN, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước; được đánh giá ngoài bởi một tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế.

(Theo Quyết định số 964/QĐ-CKĐ ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)