Văn phòng: A107, 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (028) 73000387 Ext:112

 1. CHỨC NĂNG:

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; chuyên san; chiến lược phát triển trường. Tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đổi mới cải tiến chương trình giảng dạy; quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Thực hiện công tác quản lý nội dung của nội san khoa học theo Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; và các quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch hàng năm chiến lược phát triển trường; thực hiện việc nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo nhà trường.

  Làm đầu mối xây dựng chiến lược khoa học của trường, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của trường hàng năm. Đề xuất những định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng.

  Xây dựng hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động khoa học của trường theo chế độ quản lý khoa học của nhà nước và các quy định của ngành về hoạt động khoa học.

  Quản lý, triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy chế, chế độ nghiên cứu khoa học thống nhất trong toàn trường. Theo dõi kiễm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ nội dung nghiên cứu. Phối hợp với các phòng chức năng giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác khoa học.

  Hướng dẫn thủ tục thực hiện và thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy. Hỗ trợ các đơn vị, viên chức trong trường triển klhai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao các công trình nghiên cứu khoa học. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học cho toàn trường và các đơn vị.

  Tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.

  Quản lý việc đăng ký, triển khai thực hiện và đánh giá nghiệm thu các đề tài theo đúng quy định.

 2. NHIỆM VỤ

  Tiếp nhận, đăng ký và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề án, các đề tài nghiên cứu khoa học.

  Chịu trách nhiệm chính trong công tác rà soát chương trình đào tạo và khai thác các chương trình đào tạo tiên tiến.

  Tổ chức xét duyệt giờ giảng cho giáo viên, giảng viên Trường.

  Chịu trách nhiệm về nội dung các buổi sinh hoạt khoa học của trường, các hội nghị, hội thảo.

  Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Phối hợp các phòng chức năng tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học… trong HS-SV.

  Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí theo định kỳ. Thẩm định chuẩn mực, chất lượng bài viết đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và sáng tạo; đồng thời thẩm định việc tuân thủ quy trình về cấu trúc của bài viết theo đúng quy định đối với một bài báo khoa học. Nghiên cứu và cải tiến hình thức, nội dung tạp chí theo hướng thẩm mỹ, hiện đại đáp ứng yêu cầu của độc giả trong nước.

  Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học nhà trường. Sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học, tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

  Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định.

  Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch phát triển hàng năm của nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

  Phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất cho Lãnh đạo nhà trường trong việc điều chỉnh, cải tiến, bổ sung chương trình đào tạo, thời gian giảng dạy cho phù hợp thực tiễn và phù hợp mục tiêu đào tạo trong nhà trường đáp ứng yêu cầu xã hội.

  Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn các đề tài, dự án về khoa học liên quan khác phục vụ cho phát triển Trường.

  Tham gia tổ chức nghiên cứu biên soạn tài liệu có liên quan.

  Phối hợp, tham gia thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo.

  Thực hiện các dịch vụ khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu của Trường.

  Hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng… theo quy định của pháp luật.

  Thực hiện các biện pháp, công việc cần thiết do Lãnh đạo phân công để góp phần thực hiện thành công đề án nâng cấp Trường thành Trường Đại học.

  Chủ động tạo mối quan hệ thân thiện, gắn bó với các Doanh nghiệp trong và ngoài ngành, các đơn vị thực tế để tạo điều kiện, cơ sở cho việc nghiên cứu phát triển nhà trường.

  Nghiên cứu thị trường nguồn nhân lực, nhu cầu ngành nghề của xã hội, của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển cộng đồng Asean nhằm cải tiến chương trình giảng dạy phù hợp nhu cầu.

  Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường những chủ trương, biện pháp cải tiến, bổ sung, điều chỉnh công tác quản lý HS-SV nhà trường ngày một đạt hiệu quả hơn.

  Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu Trường.

 3. CÔNG TÁC KHÁC

  Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định.

  Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. 

  Phối hợp với các khoa thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

Trưởng phòng : ThS. Phạm Đình Cường
Phó trưởng phòng: ThS. Đỗ Thị Thúy Nga
Chuyên viên: Võ Văn Khôi